Wie ver­ge­lijkt, kan tot 240 euro be­spa­ren op de gsm-fac­tuur

Wie goed zijn huis­werk maakt en prij­zen ver­ge­lijkt, kan met zijn gsm-abon­ne­ment zo’n 200 euro per jaar be­spa­ren. Dat be­re­ken­de de Bel­gi­sche te­le­com­re­gu­la­tor BIPT in zijn groot­scheep­se prij­zen­stu­die.

Het BIPT keek voor de ver­ge­lij­king dit jaar naar de ta­rief­plan­nen die op 1 maart aan­we­zig waren op de ver­ge­lij­kings­web­si­te www.bestetarief.be. Voor mo­bie­le dien­sten (mo­biel in­ter­net in­cluis), vaste te­le­fo­nie, vast in­ter­net en bun­dels (‘tri­ple play’) keek de te­le­com­re­gu­la­tor naar de prijs­ver­schil­len tus­sen de goed­koop­ste ta­rief­plan­nen van alle ope­ra­to­ren.

Con­su­men­ten met een ge­mid­deld pro­fiel kun­nen zo ook tot 120 euro per jaar be­spa­ren op vaste te­le­fo­nie, tot 480 euro per jaar voor in­ter­net en tot 240 euro per jaar bij een bun­del met vaste te­le­fo­nie, in­ter­net en te­le­vi­sie.

Voor mo­bie­le te­le­fo­nie met een abon­ne­ment stelt het BIPT een ge­mid­deld ge­bruik ge­lijk aan 120 mi­nu­ten, 100 sms’en en 50 mb data. Wel­is­waar een pro­fiel met een zeer be­perkt da­ta­ver­bruik. De on­der­zoch­te for­mu­les variëren daar van 8 tot 25 euro per maand, of 17 euro ver­schil. Voor het pro­fiel ‘smartpho­ne in­ten­sief ge­bruik’ (300 mi­nu­ten, 5.000 sms’en, 3 gb) va­ri­eert het maan­de­lijk­se abon­ne­ment post­paid, in­clu­sief pro­mo­ties, zelfs van 23,75 tot 80,60 euro.

Con­su­men­ten doen er daar­om niet al­leen best aan de prij­zen te ver­ge­lij­ken en van ta­rief­plan of ope­ra­tor te ver­an­de­ren. Ook de fac­tuur op­ti­ma­li­se­ren door goede op­ties te ac­ti­ve­ren valt aan te raden.

Wie ver­ge­lijkt, kan tot 240 euro be­spa­ren op de gsm-fac­tuur. De Tijd, 2016-05-20, 19.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo